Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là một trong những yếu tổ có tính chất quyết định đến việc xây dựng và phát triển bền vững của nhà trường. Để có một đội ngũ tốt, phải chú ý đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ tức là làm tốt công tác nhân sự. Trong các công việc phải làm thì việc tuyển dụng, sử...