QUY ĐỊNH VỀ VĂN HOÁ TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Quy chế này quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên khi làm việc tại Trường THPT Hồng Đức Điều 2. Nguyên tắc thực hiện văn hóa công sở tại Trường THPT Hồng Đức 1....