Trang Chủ / 10 Năm Thành Lập Trường / Thông Báo Của Ban Tổ Chức

Thông Báo Của Ban Tổ Chức

Thông báo kế hoạch biên tập kỷ yếu 10 năm thành lập trường

TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC TIỂU BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                         Mỹ Hào, ngày 17 tháng 04 năm 2017   KẾ HOẠCH (Biên soạn kỷ yếu kỷ niệm 10 năm thành lập trường)   Căn …

Xem Thêm »