Tổ Toán -GDTC – GDQPAN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

1

Phạm Thị Huyền

Trợ lý chuyên môn THCS và THPT – Tổ trưởng

Toán học

2

Nguyễn Văn Vĩnh

Giáo viên

Toán học

3

Nguyễn Thị Thanh Lam     Giáo viên

Toán học

4

Trịnh Thị Ngọc Ánh

Giáo viên

Toán học

5

Nguyễn Ngọc Mai    Giáo viên

Toán học

6

Nguyễn Hoàng Tuấn Giáo viên

GDQPAN

7

Nguyễn Nam Hưng Giáo viên

GDTC

8

Nguyễn Thị Xuân Giáo viên

GDTC

9

Đặng Thị Quyên

Giáo viên

Toán học

10 Đỗ Thị Hường Giáo viên Toán học
      11 Đỗ Thế Long Giáo viên Toán học
      12 Nguyễn Văn Huân Giáo viên GDTC