Thông báo kiểm tra năng lực đầu vào lớp 1,2,3,4 đợt 1 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra năng lực đầu vào lớp 1,2,3,4

Đợt 1 năm học 2019 – 2020

Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh, Ban giám hiệu trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức xin thông báo tới quý phụ huynh và các em học sinh đã đăng ký dự tuyển vào lớp 1,2,3,4 năm học 2019 – 2020 nội dung sau:
Nhà trường điều chỉnh lịch kiểm tra năng lực đầu vào đợt 1 cho các em học sinh đã đăng ký dự tuyển vào lớp 1,2,3,4 theo kế hoạch ngày 12/5/2019; nay chuyển lên thời gian 8h00’ Chủ nhật, ngày 24/3/2019.
Đề nghị quý phụ huynh sắp xếp công việc đưa các em học sinh đến tham dự kiểm tra năng lực đầu vào đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng đón tiếp!

TM. BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Phạm Xuân Chi