Tổ Toán -GDTC – GDQPAN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

1

Phạm Thị Huyền

Trợ lý chuyên môn THCS và THPT – Tổ trưởng

Toán học

2

Nguyễn Văn Vĩnh

Giáo viên

Toán học

3

Nguyễn Thị Trà Mi     Giáo viên

Toán học

4

Trịnh Thị Ngọc Ánh

Giáo viên

Toán học

5

Nguyễn Ngọc Mai    Giáo viên

Toán học

6

Nguyễn Tiến Quang Giáo viên

GDQPAN

7

Nguyễn Nam Hưng Giáo viên

GDTC

8

Nguyễn Thị Xuân Giáo viên

GDTC

9

Đặng Thị Quyên

Giáo viên

Toán học

10 Đỗ Thị Hường Giáo viên Toán học
      11 Đỗ Thế Long Giáo viên Toán học
      12 Nguyễn Văn Huân Giáo viên GDTC
13 Lê Trung Hiếu Giáo viên GDQPAN