[Video]: Tăng cương các biện pháp phòng dịch Covid – 19 khi HSSV quay trở lại học tập