Thông tin Giáo viên Nguyễn Nam Hưng

 

Họ và tên NGUYỄN NAM HƯNG
Năm sinh Ngày 03 tháng 06 năm 1984
Chức vụ/ bộ môn giảng day BÍ THƯ ĐOÀN TN/ THỂ DỤC
Năm vào ngành 2007
Phone 0977.225.078
Email namhunghongduc@gmail.com

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ 2007 – 2019: Giáo viên giảng dạy môn thể dục, Bí thư Đoàn thanh niên trường TH, THCS, THPT Hồng Đức

QUÁ TRÍNH ĐÀO TẠO: 8/2003-7/2007, Cử nhân Sư phạm giáo dục thể chất – Đại học SP TDTT Hà Nội

DANH HIỆU THI ĐUA TRONG THỜI GIAN CÔNG TÁC: 2007 – 2019: Lao động tiên tiến